Αναθεωρημένα κριτήρια για τη χορήγηση κυπριακής υπηκοότητας με εξαίρεση

Αναθεωρημένα κριτήρια για τη χορήγηση κυπριακής υπηκοότητας με εξαίρεση

Ως αποτέλεσμα των πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων στην Κύπρο μετά την απόφαση του Euro-group, η κυπριακή Κυβέρνηση, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών έχει πρό-σφατα ανακοίνωσει περαιτέρω χαλάρωση με το ήδη αναθεωρημένο σύνολο των κριτηρίων για τη χορήγηση της κυπριακής υπηκοότητας, με εξαίρεση για τους ξένους επενδυτές, σε μια προσπάθεια για επανεκκίνηση της οικονομίας και την προώθηση των ξένων επενδύσεων στην Κύπρο.

Κριτήρια για τη χορήγηση της κυπριακής υπηκοότητας, με εξαίρεση:

Ο αιτητής θα πρέπει να προβαίνει στις ακόλουθες επενδύσεις και δωρεές σε κρατικούς πόρους:

α.. Ένα ποσό τουλάχιστον € 2.000.000 να επενδυθούν σε μετοχές ή / και ομόλογα της Εταιρείας Επενδύσεων Κύπρου που θα δημιουργηθεί (ο αιτητής πρέπει να καταθέσει το ποσό που δήλωσε στο κυπριακό Υπουργείο Οικονομικών μέχρι να εκδοθούν οι μετοχές ή / και ομόλογα της εν λόγω εταιρειας);

β. Ένα ποσό τουλάχιστον € 0.500.000 θα διατεθούν στο Re-search και στο Τεχνολογικό ταμείο.

Ή

2. Ο αιτών πρέπει να έχει άμεσες επενδύσεις στην Κύπρο τουλάχιστον € 5 εκατ., σημειώνοντας ότι οι άμεσες επενδύσεις περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

α. Αγορά ακινήτων (κατοικίες, γραφεία, καταστήματα κλπ);

β. Εξαγορά των επιχειρήσεων / εταιρειών που βασίζονται και έχουν δραστηριότητες στην Κύπρο;

γ. Αγορά μετοχών των εταιριών που εδρεύουν σε Κύπρος;

δ. Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (π.χ. ομόλογα και χρεόγραφα νηολογημένα και τα οποία να έχουν εκδοθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία);

ε. Συμμετοχή σε εταιρεία / κοινοπραξία που να είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση κυβέρνητικού έργου.

Όσον αφορά τις συνθήκες (α) έως (δ) πιο πάνω, ο αιτητής πρέπει να έχει στην κατοχή του τις σχετικές επενδύσεις για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών. Στην περίπτωση ενός χαρτοφυλακίου μετοχών ή ομολογιών, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η αξία του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου δεν θα είναι μικρότερη από το συκεκριμένο ποσό.

Ή

3. Ο αιτητής θα πρέπει να έχεικαταθέσεις σε κυπριακές Τράπεζες ύψους € 5.000.000, για μια περίοδο 3 ετών. Οι καταθέσεις μπορεί να είναι είτε προσωπικές ή καταθέσεις ιδιωτικού τομέα του/της ή της εμπιστοσύνης με την οποία ο αιτητής είναι ο δικαιούχος.

Ή

4. Ο αιτητής μπορεί να επιλέξει να έχει ένα συνδυασμό από:

Μικτές επενδύσεις και δωρεές σε ένα κυβερνητικό ταμείο (κριτήριο 1)

Άμεσες επενδύσεις (κριτήριο 2)

Καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες (κριτήριο 3)

Ο αιτητής πρέπει να έχει ένα συνδυασμό των πιο, που ανέρχεται σε € 5.000.000.

Ή

5. Ο αιτητής θα πρέπει να είναι μέτοχος ή ο τελικός δικαιούχος μιας κυπριακής εταιρείας, που έχει την έδρα της και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της στην Κύπρο. Επιπλέον, η κυπριακή εταιρεία οφείλει να καταβάλει στην Κυπριακή Δημοκρατία τουλάχιστον € 500.000 ετησίως κατά την διάρκεια των τριών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης. Το ποσό των € 500.000 μπορεί να περιλαμβάνει πληρωμές που γίνονται στους Δημόσιους κυπριακούς πόρους (π.χ. εταιρικού φόρου, ΦΠΑ) και την απόκτηση των επαγγελματικών υπηρεσιών στην Κύπρο (π.χ. νομικά, λογιστικά);

Εναλλακτικά, στην περίπτωση που η κυπριακή εταιρεία:

απασχολεί τουλάχιστον πέντε (5) Κύπριους πολίτες, τότε το ελάχιστο ποσό που πρέπει να καταβληθεί στην Κύπρο (όπως περιγράφεται πιο πάνω) είναι μειωμένο σε € 350.000 ετησίως κατά τα τρία έτη που προηγούνται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης; ή
β. απασχολεί τουλάχιστον δέκα (10) Κύπριους πολίτες, τότε το ελάχιστο ποσό που πρέπει να καταβληθεί στην Κύπρο (όπως περιγράφεται πιο πάνω) είναι μειωμένο σε € 200.000 ετησίως κατά τα τρία έτη που προηγούνται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης.

Στο σενάριο όπου ο ενδιαφερόμενος κατέβαλε στην κυπριακή Οικονομία άμεσα έσοδα ή φόρους (όπως περιγράφεται πιο πάνω) είναι χαμηλότερα από αυτά που αναφέρονται πιο πάνω, ο συνδυασμός μπορεί να γίνει με τα κριτήρια 1, 2 ή 3. Το άθροισμα των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν στα δημόσια κυπριακά Ταμεία και οι επαγγελματικές αμοιβές για τα τρία τελευταία έτη, πρέπει να αφαιρούνται από τις απαιτούμενες επενδύσεις για να ικανοποιηθούν τα κριτήρια 1, 2 ή 3.

Ή

6. Οποιοσδήποτε αλλοδαπός ο οποίος ήταν κάτοχος καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου και / ή Λαϊκή Τράπεζα και υπέστη απομείωση στην αξία της κατάθεσης του / της με τουλάχιστον € 3.000.000 στις 15 Μαρτίου του 2013, ως αποτέλεσμα των μέτρων επιβλήθηκαν στις δύο τράπεζες.

Στην περίπτωση που ο αλλοδαπός έχει υποστεί απομείωση στις προαναφερθείσες τράπεζες που είναι κάτω από τα € 3 εκατ. ευρώ, μπορεί ακόμα να κάνει αίτηση για την κυπριακή υπηκοότητα με την προϋπόθεση ότι αυτός / αυτή θα επενδύσει το υπόλοιπο ποσό (δηλαδή να φτάσει τα € 3 εκατ. ευρώ) σε μικτές επενδύσεις και δωρεές σε ένα κυβερνητικό ταμείο (κριτήριο 1), ή σε άμεσες επενδύσεις (κριτήριο 2).

Άλλοι όροι:

Σημειώνεται ότι εκτός από την ικανοποίηση κάποιου από τα πιο πάνω κριτήρια, ο αιτητής οφείλει: α) να έχει καθαρό ποινικό μητρώο; Και β) να του/της ανήκει μια μόνιμη κατοικία στην Κύπρο με αγοραία αξία τουλάχιστον € 500.000 (πλέον ΦΠΑ).   

Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.  

top
land and building developers association International Real Estate Federation