Φόροι και άδειες

Φόροι και άδειες
Tue, 7 Feb 17

Μεταφορά φόρου τέλους

Η μεταβίβαση του τίτλου μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν ληφθεί η άδεια από το Υπουργικό Συμβούλιο  και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επιβεβαιώνει την παραλαβή των ξένων κεφαλαίων. Μετά τη μεταβίβαση του ακινήτου και εγγραφής του στο όνομα του αγοραστή, το Επαρχιακό Κτηματολόγιο θα χρεώσει Τέλη Μεταβίβασης, τα οποία βασίζονται στην αξία αγοράς του ακινήτου κατά το χρόνο της αγοράς, και υπολογίζεται ως εξής: (Δεν χρειάζεται να καταβάλλουν τέλος μεταφοράς το 2013 για την αγορά νέων ακινήτων)

Κατάργηση των τελών μεταβίβασης για ακίνητα που αγοράστηκαν μέχρι 31 Δεκ 2014

Επωφεληθείτε από την κατάργηση των τελών μεταφοράς για νέα ακίνητα που αποκτήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 και να σώσετε χιλιάδες για την αγορά του νέου πολυτελέστατου σπιτιού σας  στην Κύπρο. Μετά το μέτρο που μείωσε τον συντελεστή ΦΠΑ στο 5% για την αγορά μιας μόνιμης κατοικίας πυ τέθηκε σε ισχύ στις 1 Οκτωβρίου, 2011, μια νέα τροποποίηση όσον αφορά το φόρο μεταβίβασης ακινήτων έχει εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία δημοσιεύθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2011, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.

 

Παράδειγμα 1

 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα 2

 

Δεν υπάρχουν τέλη μεταβίβασης που καταβάλλονται για ακίνητα με ΦΠΑ.
 

 

 

 

 

 

50% τα τέλη μεταβίβασης που καταβάλλονται για ακίνητα χωρίς ΦΠΑ.
 

Τιμή ακινήτου

€ 1.500.000

 

 

 

 

 

Τιμή ακινήτου

€ 400.000

Ποσό για μεταφορά

€ 113.166

 

 

 

 

 

Ποσό για μεταφορά

€ 25.166

Μεταφορά τέλους τώρα

€ 0

 

 

 

 

 

Μεταφορά τέλους τώρα

€ 0

Εξοικονόμιση

€ 113.166

 

 

 

 

 

Εξοικονόμιση

€ 12.583

Μετά την 31 Δεκ 2014, τα τέλη μεταφοράς που θα χρεώνονται θα είναι όπως πριν:

Μετά τη μεταβίβαση του ακινήτου και εγγραφής στο όνομα του αγοραστή, το Επαρχιακό Κτηματολόγιο θα χρεώσει τέλη μεταβίβασης. Αυτά είναι με βάση την αγοραία αξία του ακινήτου κατά το χρόνο της αγοράς και υπολογίζονται ως εξής:
 

Αξία

Αναλογία

Έως € 85.430,07

3%

€ 85.431,08 - € 170.860,14

5%

Πάνω από € 170.860,15

8%


 

Παράδειγμα 1
τιμή αγοράς του ακινήτου, σε ένα όνομα: € 200.000

1ο

€ 85.430,07

στο

3%

=

€ 2.562,90

επόμενο

€ 85.430,07

στο

5%

=

€ 4.271,50

υπόλοιπα

€ 29.139,86

στο

8%

=

€ 2.331,19

Σύνολο των καταβλητέων τελών

 

 

 

 

€ 9.165,59
(4,58% της τιμής αγοράς)

Για τα ακίνητα που ανήκουν σε ένα ζευγάρι ή δύο άτομα, κάθε αγοραστής πληρώνει τα τέλη μεταβίβασης σε 50% της αξίας του ακινήτου για το καθένα, φέρνοντας οικονομικό όφελος για κάθε ακίνητο με αξία άνω των € 85.430,07.

Παράδειγμα 2 

τιμή αγοράς του ακινήτου, σε δύο ονόματα: € 200.000
 

1ο

€ 85.430,07

στο

3%

=

€ 2.562,90

(Μερίδιο Α)

2ο

€ 85.430,07

στο

3%

=

€ 2.562,90

(Μερίδιο B)

υπόλοιπα του 1ου

€ 14.569,93

στο

5%

=

€ 728,50

(Μερίδιο Α)

υπόλοιπο του 2ου

€ 14.569,93

στο

5%

=

€ 728,50

(Μερίδιο B)

Σύνολο των καταβλητέων τελών

 

 

 

 

€ 6.582,80
(3,29% της τιμής αγοράς)

 

 

Τα τέλη μεταφοράς - καταβάλλονται μόνο μία φορά - είναι πληρωτέα κατά την μεταφορά και την καταχώρηση στο όνομα του αγοραστή του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου (συνήθως 3 - 5 έτη μετά την οριστική παραλαβή).

Τέλος χαρτοσήμου 

Στην περίπτωση σύμβασης πώλησης, εσείς, ως αγοραστής, είστε υπεύθυνος για την καταβολή του τέλους χαρτοσήμου σε ποσοστό 0,15% για κάθε ακίνητο με αξία μέχρι € 170.860,14. Στη συνέχεια, το ποσοστό είναι 0,20%. Τα χαρτόσημα είναι πληρωτέα εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης πώλησης.
 

Παράδειγμα
Αγοραία Τιμή: € 200.000
 

 

1ο

€ 170.860,14

στο

0,15%

=

€ 256,30

υπόλοιπα

€ 29.139,86

στο

0,20%

=

€ 58,28

Συνολικά πληρωτέα τέλη χαρτοσήμου

€ 314,58

ΦΠΑ επί ακινήτου

Από την ένταξη της Κύπρου στην Ε,Ε. το 2004, ο ΦΠΑ πρέπει να καταβάλλεται κατά την αγορά ενός νέου ακινήτου. Σε περιπτώσεις που η αίτηση για τη χορήγηση άδειας πόλης κατατέθηκε πριν από την 1η Μαΐου 2004, ο ΦΠΑ δεν θα χρεωθεί.

Εάν η εφαρμογή της πολεοδομίας έχει κατατεθεί μετά την 1 Μαϊου του 2004, ο ΦΠΑ επιβάλλεται επί της τιμής πώλησης σε ποσοστό 18%. Πρώτη φορά οι αγοραστές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επιστροφή του ΦΠΑ στις περιπτώσεις που καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό του ΦΠΑ επί ακινήτων που αποκτήθηκαν μετά την 1η Μαΐου 2004. Δεν χρεώνεται ΦΠΑ για την αγορά της γης. Ένας μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (5%) έχει εισαχθεί για ακίνητα που αποκτήθηκαν από τους μόνιμους κατοίκους της Κύπρου, υπό τον όρο ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία του αγοραστή για 10 χρόνια (τουλάχιστον). Αυτό ισχύει μόνο για τις συμβάσεις πώλησης, οι οποίες διεξάγονται από την 1η Οκτωβρίου 2011 και μετά. Το επιτόκιο θα ισχύει για τα πρώτα 200 τετρ. μέτρα των κατοικιών με συνολική καλυμμένη επιφάνεια μέχρι 275τετρ. μέτρα.

Ετήσιοι φόροι ιδιοκτησίας στην Κύπρο

Φόρος Ακίνητης  Ιδιοκτησίας
Ως εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του ακινήτου, είστε εκτεθειμένοι σε ετήσιο φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας περιουσίας που υπολογίζεται πάνω στην αγοραία αξία του ακινήτου κατά την 1 του Ιανουαρίου 1980 (που καταβάλλονται από την 30η Σεπτεμβρίου του έτους).Ο φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας είναι πληρωτέος στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων της Δημοκρατίας της Κύπρου. Τα ετήσια ποσοστά έχουν ως εξής και με βάση την αντικειμενική αξία των ακινήτων κατά την 1η Ιανουαρίου 1980.
 

  • Μέχρι € 12.500 - € 75/χρονιαία
  • Από € 12.500 € 40.000 - 0,6%
  • Από € 40.000 έως € 120.000 - 0,8%
  • Από € 120.000 σε € 170.000 - 0,9%
  • Από € 170.000 έως € 300.000 - 1,1%
  • Από € 300.000 έως € 500.000 - 1,3%
  • Από € 500.000 έως € 800.000 - 1,5%
  • Από € 800.000 έως € 3.000.000 - 1,7%
  • Περισσότερα από € 3.000.000 - 1,9%

Εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες των ακινήτων που αδυνατούν να πληρώσουν τον Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, θα πληρώσουν πρόστιμο 20% επί του φόρου που οφείλεται - αλλά αυτό μειώνεται στο 10%, με μείωση κατά 10% εάν το οφειλόμενο φόρος καταβάλλεται 30 ημέρες ή περισσότερο πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου.

Φόρος κληρονομίας

Ο φόρος κληρονομιάς δεν επιβάλλεται.

Φορολογικά προνομία

Προσωπικά αντικείμενα, οικιακά αγαθά και έπιπλα μπορούν να εισαχθούν αφορολόγητα από συνταξιούχους μετανάστες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι για προσωπική χρήση και έχουν χρησιμοποιηθεί για ένα εύλογο χρονικό διάστημα - περίπου ένα χρόνο. Επίσης, δεν υπάρχει υποχρέωση για αυτοκίνητο, και τα συνταξιούχα ζευγάρια απολαμβάνουν την παραχώρηση των δύο αφορολόγητων αυτοκινήτων.

Φορολογικά πλεονεκτήματα

Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρων στην πηγή, και μπορεί να φορολογούνται στο ονομαστικό επιτόκιο της τάξης του 4% ή λιγότερο, ανάλογα με το εισόδημα. Επιπλέον, η Κύπρος έχει συμφωνίες διπλής φορολογίας με πολλές ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, διασφαλίζοντας τους κατοίκους της από την καταβολή φόρου και στις δύο χώρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως κατευθυντήρια γραμμή και είναι πιθανό να διαφέρουν για κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για συγκεκριμένες ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail directors@africanosproperties.com ή τηλεφώνου (00357) 24828161 ή Φαξ (00357) 24828110.

top
land and building developers association International Real Estate Federation