Απόκτηση των Τίτλων Ιδιοκτησίας

Απόκτηση των Τίτλων Ιδιοκτησίας
Tue, 7 Feb 17

Η μεταβίβαση της ιδοκτησίας από τον πωλητή στον αγοραστή πραγματοποιείται με μια απλή διαδικασία μέσω του Γραφείου Κτηματολογίου Κύπρου, είτε από τον αγοραστή, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο με το πληρεξούσιο.

Σε περίπτωση μη Κύπριων, η απόδειξη πληρωμής για το ακίνητο με το συνάλλαγμα θα πρέπει να παρέχονται ως προϋπόθεση για την εγγραφή.

Η σύμβαση πώλησης πρέπει να γίνεται γραπτώς, και καλό είναι αυτές οι συμβάσεις να εγγραφούν στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Αυτό προστατεύει τα δικαιώματα του αγοραστή για το ακίνητο και παρέχει πρόσθετες διασφαλίσεις. Όταν εκδοθεί, ο τίτλος ιδιοκτησίας θα καταχωρηθεί στο όνομα του αγοραστή, και θα πρέπει να καταγράφονται στα κυβέρνητικά αρχεία. Τα αρχεία της κυβέρνησης είναι εμπιστευτικά και δεν θα δημοσιεύονται ή θα γίνουν προσβάσιμα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Ανά πάσα στιγμή μετά την αγορά, ο αγοραστής μπορεί να πωλήσει ή να διαθέσει το ακίνητο κατά βούληση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός / αυτή έχει έγκυρη σύμβαση. 

top
land and building developers association International Real Estate Federation